Vorige case

Volgende case

De impact van de Omgevingswet

Het wordt wel de grootste wetgevingsoperatie in jaren genoemd: de Omgevingswet. Een scala aan bestaande wetten en regels wordt samengevoegd in één wet voor de ‘fysieke leefomgeving’. Even knippen en plakken? Niets is minder waar. De wet vraagt van overheden om een andere manier van werken. Wat gaat de Omgevingswet voor jouw organisatie betekenen? Hier lees je hoe Hutspot het Team Ruimtelijke Planvorming van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft geholpen met het beantwoorden van die vraag.

De nieuwe wet

De Omgevingswet gaat een einde maken aan een wirwar van wetten en regels die allemaal gaan over een stukje  van onze leefomgeving (water, wonen, natuur, milieu, ruimte, infrastructuur). Het moet hierdoor makkelijker worden voor burgers en bedrijven om ruimtelijke projecten te starten. Waterschappen, gemeenten en provincies krijgen meer ruimte om samen beleid te maken voor een gebied. In de nieuwe ruimtelijke plannen worden gebieden integraal benaderd. Dus geen losse plannen meer in hetzelfde gebied die de ene keer gaan over groen en de andere keer over water. Met als uitgangspunt ‘wat kan wel’ i.p.v. ‘wat mag niet’. Er verandert ook vanalles voor ‘de burger’. Met een druk op de knop kun je straks digitaal zien wat er in een gebied wel en niet mag volgens de daar geldende regels. Je vraagt een vergunning aan bij één loket en krijgt ook één antwoord, al moeten meerdere overheden er iets van vinden. Dat vraagt om goede afspraken tussen verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke aspecten in het gebied over hoe ze samen tot één antwoord komen.

Grip op de veranderingen

De invoering van de Omgevingswet heeft consequenties voor het werk van het Hoogheemraadschap van Delfland. De implementatie van de wet raakt een groot aantal taken en werkzaamheden van het waterschap. De eigen interne veranderopgave gaat o.a. over wat de Omgevingswet betekent voor de werkprocessen, beleidsinstrumenten, digitalisering van systemen en de kennis en kunde van medewerkers. De externe veranderopgave gaat over de verbinding met externe partners (gemeenten, provincie, omgevingsdienst etc.) en het maken van nieuwe samenwerkingsafspraken.

Alle teams van Delfland is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de organisatiebrede strategie door in kaart te brengen welke impact de veranderingen hebben op het werk van hun team. Team Ruimtelijke Planvorming (RPV) is daar met ondersteuning van Hutspot mee aan de slag gegaan om voor het team grip te krijgen op de veranderingen en om bij te dragen aan de strategie van het waterschap.

Hutspot heeft een aanpak ontwikkeld, stappen gestructureerd en het team begeleid in het proces om tot antwoorden te komen voor de veranderopgaven. We zijn gestart met het bepalen van de zes essentiële veranderingen uit de Omgevingswet voor het werk van RPV. Vervolgens hebben we met een confrontatiematrix de veranderopgaven in beeld gebracht en de impact van de Omgevingswet op het werk van het team in kaart gebracht.

Door te werken met een indeling op drie niveaus – strategisch, tactisch en operationeel – is, bij elk van de zes essentiële veranderingen, inzichtelijk geworden welke veranderopgaven er zijn, op welk niveau en met wie team RPV deze opgaven kan oppakken. Vervolgens hebben we de impact van de veranderingen op het werk van het team in kaart gebracht:

Deze stap ging over wat de veranderopgaven betekenen voor de beleidsinstrumenten waarmee het team haar werk doet, de werkprocessen en de organisatie van het team: heeft de verandering impact op het werk van het team en zo ja, wat verandert er dan ten opzichte van de huidige situatie? Moet er iets worden opgebouwd, versterkt of afgebouwd?

Voorbeelden van de veranderopgaven en de impact op het team

Je vraagt straks een vergunning aan bij 1 loket en krijgt ook 1 antwoord, al moeten meerdere overheden er iets van vinden. Dat betekent voor het team RPV o.a. dat het werkproces rondom de Watertoets (wat zijn de gevolgen van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding) die het team uitvoert, moet gaan aansluiten bij deze nieuwe werkwijze.

Nu wordt er per gemeente een waterplan gemaakt. Straks komen er omgevingsvisies- en plannen per gemeente, waarin ook het waterbelang een plek moet krijgen. Die vervangen deels de waterplannen. Het instrument waar het team nu mee werkt, wijzigt dus. Ook wil het team RPV graag vanaf het begin meedenken over de nieuwe plannen van gemeenten die ook over water gaan. Het  is belangrijk dat de medewerkers van het team hiervoor goed geëquipeerd zijn.

Het resultaat

De aanpak heeft geleid tot overzicht van de veranderopgaven en inzicht in de impact van de veranderopgaven voor het team. Dit geeft het team RPV handvatten om binnen het waterschap en met partners in het werkgebied (zoals gemeenten) vorm te geven aan de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Het resultaat van de inventarisatie vormt de agenda voor het team om de veranderopgaven in de komende jaren op te pakken.

Ook bezig met de vraag wat de Omgevingswet voor jouw organisatie gaat betekenen? We helpen graag mee met het inzichtelijk maken en aanpakken van jullie veranderopgaven!

 

 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl